یکشنبه 19 دی 1395 ساعت 23:49

دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در دیدار با رئیس جمهوری سوریه گفت: همکاری نزدیک تهران، دمشق و مسکو همراه با جبهه مقاومت، توانست با ایجاد موفقیت‌های ارزنده میدانی، ابتکار عمل سیاسی را نیز در اختیار جبهه متحد ضد تروریسم قراردهد.

nfdv aUvhd uhgd hlkdj lgd ;aUvlhk nv ndnhv fh vmds OliUvd sUvdi 'tj: il;hvd kcnd; jivhkT nlar U ls;U ilvhi fh Ofii lrhUljT jUhksj fh hdOhn lUtrdj‌ihd hvckni ldnhkdT hfj;hv ulg sdhsd vh kdc nv hojdhv Ofii ljpn qn jvUvdsl rvhvnin. alohkd: lbh;vhj sdhsd fhdn fh lndvdj sUvd‌ih hkOhl aUn nfdv aUvhd uhgd hlkdj lgd ;aUvlhk nv ndnhv fh vmds OliUvd sUvdi 'tj: il;hvd kcnd; jivhkT nlar U ls;U ilvhi fh Ofii lrhUljT jUhksj fh hdOhn lUtrdj‌ihd hvckni ldnhkdT hfj;hv ulg sdhsd vh kdc nv hojdhv Ofii ljpn qn jvUvdsl rvhvnin.

تصویر خبر
شمخانی--مذاکرات-سیاسی-باید-با-مدیریت-سوری-ها-انجام-شود