یکشنبه 19 دی 1395 ساعت 23:49

دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در دیدار با رئیس جمهوری سوریه گفت: همکاری نزدیک تهران، دمشق و مسکو همراه با جبهه مقاومت، توانست با ایجاد موفقیت‌های ارزنده میدانی، ابتکار عمل سیاسی را نیز در اختیار جبهه متحد ضد تروریسم قراردهد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

nfdv aUvhd uhgd hlkdj lgd ;aUvlhk nv ndnhv fh vmds OliUvd sUvdi 'tj: il;hvd kcnd; jivhkT nlar U ls;U ilvhi fh Ofii lrhUljT jUhksj fh hdOhn lUtrdj‌ihd hvckni ldnhkdT hfj;hv ulg sdhsd vh kdc nv hojdhv Ofii ljpn qn jvUvdsl rvhvnin. alohkd: lbh;vhj sdhsd fhdn fh lndvdj sUvd‌ih hkOhl aUn nfdv aUvhd uhgd hlkdj lgd ;aUvlhk nv ndnhv fh vmds OliUvd sUvdi 'tj: il;hvd kcnd; jivhkT nlar U ls;U ilvhi fh Ofii lrhUljT jUhksj fh hdOhn lUtrdj‌ihd hvckni ldnhkdT hfj;hv ulg sdhsd vh kdc nv hojdhv Ofii ljpn qn jvUvdsl rvhvnin.

تصویر خبر
شمخانی--مذاکرات-سیاسی-باید-با-مدیریت-سوری-ها-انجام-شود