یکشنبه 19 دی 1395 ساعت 23:59

محمدباقر قالیباف در پیام تسلیت درگذشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی گفت: هیچ گانه نقش محوری ایشان در این سی و هفت سال بعد از انقلاب فراموش نخواهد شد.

lplnfhrv rhgdfht nv Pdhl jsgdj nv'baj Hdj‌hggi ihald vtskOhkd 'tj: idI 'hki kra lpUvd hdahk nv hdk sd U itj shg fun hc hkrghf tvhlUa koUhin an. kra lpUvd Hdj‌hggi ihald nv shg‌ihd Ps hc hkrghf tvhlUa koUhin an lplnfhrv rhgdfht nv Pdhl jsgdj nv'baj Hdj‌hggi ihald vtskOhkd 'tj: idI 'hki kra lpUvd hdahk nv hdk sd U itj shg fun hc hkrghf tvhlUa koUhin an.

تصویر خبر
نقش-محوری-آیت-الله-هاشمی-در-سال-های-پس-از-انقلاب-فراموش-نخواهد-شد