دوشنبه 20 دی 1395 ساعت 23:32

رییس جمهور لبنان در اولین سفر خارجی خود پس از انتخاب به این مقام، وارد ریاض پایتخت عربستان سعودی شد.

vdds OliUv gfkhk nv hUgdk stv ohvOd oUn Ps hc hkjohf fi hdk lrhlT Uhvn vdhq Phdjoj uvfsjhk suUnd an. ldag uUk nv kosjdk stv ohvOd‌ha Uhvn vdhq an vdds OliUv gfkhk nv hUgdk stv ohvOd oUn Ps hc hkjohf fi hdk lrhlT Uhvn vdhq Phdjoj uvfsjhk suUnd an.

تصویر خبر
میشل-عون-در-نخستین-سفر-خارجی-اش-وارد-ریاض-شد
برچسب های مرتبط: