دوشنبه 20 دی 1395 ساعت 23:40

این تصویر، نمایی از اتاق آیت الله هاشمی رفسنجانی را نشان می دهد در شبی که به جای آیت الله، تصویر او در این اتاق قرار گرفته است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

hdk jwUdvT klhdd hc hjhr Hdj hggi ihald vtskOhkd vh kahk ld nin nv afd ;i fi Ohd Hdj hggiT jwUdv hU nv hdk hjhr rvhv 'vtji hsj. u;s| klhdd hc hjhr Hdj‌hggi ihald hdk jwUdvT klhdd hc hjhr Hdj hggi ihald vtskOhkd vh kahk ld nin nv afd ;i fi Ohd Hdj hggiT jwUdv hU nv hdk hjhr rvhv 'vtji hsj.

تصویر خبر
عکس--نمایی-از-اتاق-آیت-الله-هاشمی
برچسب های مرتبط: