دوشنبه 20 دی 1395 ساعت 23:49

نیروی هوایی ژاپن از رهگیری چند جنگنده چینی که به مرزهای این کشور نزدیک شده بودند ، خبر داد

در حال دریافت متن کامل خبر...

kdvUd iUhdd ChPk hc vi'dvd Ikn Ok'kni Idkd ;i fi lvcihd hdk ;aUv kcnd; ani fUnkn T ofv nhn vi'dvd Ok'kni‌ihd Idkd hc sUd iUhPdlhihd ChPkd kdvUd iUhdd ChPk hc vi'dvd Ikn Ok'kni Idkd ;i fi lvcihd hdk ;aUv kcnd; ani fUnkn T ofv nhn

تصویر خبر
رهگیری-جنگنده-های-چینی-از-سوی-هواپیماهای-ژاپنی