دوشنبه 20 دی 1395 ساعت 23:57

شعار دادن همیشه راحت و قشنگ است، آدم می‌تواند با صدای بلند شعر دهد و تخیلات خود را فریاد بزند، می‌تواند حرف‌های عامه‌پسند بزند و هوادار برای خود جمع کند...

auhv nhnk ildai vhpj U rak' hsjT Hnl ld‌jUhkn fh wnhd fgkn auv nin U jodghj oUn vh tvdhn fcknT ld‌jUhkn pvt‌ihd uhli‌Pskn fckn U iUhnhv fvhd oUn Olu ;kn... lsmUghk auhvdT nvn fd‌nvlhk Uvca auhv nhnk ildai vhpj U rak' hsjT Hnl ld‌jUhkn fh wnhd fgkn auv nin U jodghj oUn vh tvdhn fcknT ld‌jUhkn pvt‌ihd uhli‌Pskn fckn U iUhnhv fvhd oUn Olu ;kn...

تصویر خبر
مسئولان-شعاری--درد-بی-درمان-ورزش
برچسب های مرتبط: