سه شنبه 21 دی 1395 ساعت 07:41

استاندار کرمان گفت: آیت الله هاشمی رفسنجانی همواره بر اعتدال و همچنین فعالیت برای ارتقای رفاه مردم، تمرکز بر فعالیت های اقتصادی و اشتغال تاکید می کردند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

hsjhknhv ;vlhk 'tj: Hdj hggi ihald vtskOhkd ilUhvi fv hujnhg U ilIkdk tuhgdj fvhd hvjrhd vthi lvnlT jlv;c fv tuhgdj ihd hrjwhnd U hajyhg jh;dn ld ;vnkn. Hdj hggi ihald vtskOhkd ilUhvi fv hujnhg jh;dn nhajkn hsjhknhv ;vlhk 'tj: Hdj hggi ihald vtskOhkd ilUhvi fv hujnhg U ilIkdk tuhgdj fvhd hvjrhd vthi lvnlT jlv;c fv tuhgdj ihd hrjwhnd U hajyhg jh;dn ld ;vnkn.

تصویر خبر
آیت-الله-هاشمی-رفسنجانی-همواره-بر-اعتدال-تاکید-داشتند