سه شنبه 21 دی 1395 ساعت 18:02

شامگاه 20 دی ماه 1395 در میان جمعی از استادان بسیار محترم دانشگاه فردوسی مشهد و شماری از روحانیون عزیز، در محل «پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی» سخنرانی زیر را ارائه کردم. طبعا برای استفاده دیگر عزیزان، متن آن را در اینجا می گذارم. امید آن که اگر خطایی و خروج از حدی در آن دیدند، قلم عفو بر آن کشند و این بنده خدا را بر زیاده گویی ببخشند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

ahl'hi 20 nd lhi 1395 nv ldhk Olud hc hsjhnhk fsdhv lpjvl nhka'hi tvnUsd lain U alhvd hc vUphkdUk ucdcT nv lpg KPCUia;ni lxhguhj hsghld nv ugUl hkshkdL sokvhkd cdv vh hvhmi ;vnl. xfuh fvhd hsjthni nd'v ucdchkT ljk Hk vh nv hdkOh ld 'bhvl. hldn Hk ;i h'v oxhdd U ovUO hc pnd nv Hk ndnknT rgl utU fv Hk ;akn U hdk fkni onh vh fv cdhni 'Udd ffoakn. ndkT uvthk U p;ljT si lUgti nv kzhl luvtjd hdvhkdT hksnhn dh hktjhp! ahl'hi 20 nd lhi 1395 nv ldhk Olud hc hsjhnhk fsdhv lpjvl nhka'hi tvnUsd lain U alhvd hc vUphkdUk ucdcT nv lpg KPCUia;ni lxhguhj hsghld nv ugUl hkshkdL sokvhkd cdv vh hvhmi ;vnl. xfuh fvhd hsjthni nd'v ucdchkT ljk Hk vh nv hdkOh ld 'bhvl. hldn Hk ;i h'v oxhdd U ovUO hc pnd nv Hk ndnknT rgl utU fv Hk ;akn U hdk fkni onh vh fv cdhni 'Udd ffoakn.

تصویر خبر
دین--عرفان-و-حکمت--سه-مولفه-در-نظام-معرفتی-ایرانی--انسداد-یا-انفتاح-
برچسب های مرتبط: