سه شنبه 21 دی 1395 ساعت 23:41

تجهیز ۳۶هزار کیلومتر راه‌ به دوربین‌ ثبت تخلف

در حال دریافت متن کامل خبر...

jOidc ۳۶ichv ;dgUljv vhi‌ fi nUvfdk‌ efj jogt jOidc ۳۶ichv ;dgUljv vhi‌ fi nUvfdk‌ efj jogt jOidc ۳۶ichv ;dgUljv vhi‌ fi nUvfdk‌ efj jogt

تصویر خبر
تجهیز-۳۶هزار-کیلومتر-راه--به-دوربین--ثبت-تخلف