سه شنبه 21 دی 1395 ساعت 23:47

در حال دریافت متن کامل خبر...

Uchvj hlUv ohvOiY lUhqu Uchvjohki jkih hc xvdr sok'U U Ucdv ohvOi fdhk ld aUn

تصویر خبر
وزارت-امور-خارجه--مواضع-وزارتخانه-تنها-از-طریق-سخنگو-و-وزیر-خارجه-بیان-می-شود