چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 07:15

مردی که بعد اتز دو ماه نیم که در کما بود به هوش آمد در صورت خود یک سوراخ عجیب دید.

در حال دریافت متن کامل خبر...

lvnd ;i fun hjc nU lhi kdl ;i nv ;lh fUn fi iUa Hln nv wUvj oUn d; sUvho uOdf ndn. hdk lvn nv wUvj oUn d; sUvho uOdf ndn+u;s lvnd ;i fun hjc nU lhi kdl ;i nv ;lh fUn fi iUa Hln nv wUvj oUn d; sUvho uOdf ndn.

تصویر خبر
این-مرد-در-صورت-خود-یک-سوراخ-عجیب-دید-عکس