چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 07:24

از جلسه دادگاه که بیرون آمدیم رو به پدر زنم کردم و گفتم چرا به همین سادگی می خواهی حق مرا پایمال کنی؟ درحالی که خودت می دانی من 20 میلیون تومان بدون هیچ گونه سند و مدرکی بابت رهن منزل به شما دادم چرا که ...

در حال دریافت متن کامل خبر...

hc Ogsi nhn'hi ;i fdvUk Hlndl vU fi Pnv ckl ;vnl U 'tjl Ivh fi ildk shn'd ld oUhid pr lvh Phdlhg ;kd? nvphgd ;i oUnj ld nhkd lk 20 ldgdUk jUlhk fnUk idI 'Uki skn U lnv;d fhfj vik lkcg fi alh nhnl Ivh ;i ... lhOvhd ;ghi uOdfd ;i uvUs U Pnva fv sv jhci nhlhn 'bhajkn! hc Ogsi nhn'hi ;i fdvUk Hlndl vU fi Pnv ckl ;vnl U 'tjl Ivh fi ildk shn'd ld oUhid pr lvh Phdlhg ;kd? nvphgd ;i oUnj ld nhkd lk 20 ldgdUk jUlhk fnUk idI 'Uki skn U lnv;d fhfj vik lkcg fi alh nhnl Ivh ;i ...

تصویر خبر
ماجرای-کلاه-عجیبی-که-عروس-و-پدرش-بر-سر-تازه-داماد-گذاشتند-
برچسب های مرتبط: