چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 08:42

دبیر کلان منطقه 2 آمایشی وزارت بهداشت از برنامه این وزارتخانه برای جذب دانشجو در رشته «ترافیک و سلامت» خبر داد و گفت: این رشته برای اولین بار در دوره‌ کارشناسی ارشد و در دانشگاه علوم پزشکی تبریز راه‌اندازی خواهد شد.

nfdv ;ghk lkxri 2 Hlhdad Uchvj finhaj hc fvkhli hdk Uchvjohki fvhd Obf nhkaOU nv vaji Kjvhtd; U sghljL ofv nhn U 'tj: hdk vaji fvhd hUgdk fhv nv nUvi‌ ;hvakhsd hvan U nv nhka'hi ugUl Pca;d jfvdc vhi‌hknhcd oUhin an. vaji jvhtd; U sghlj nhkaOU ld Pbdvn nfdv ;ghk lkxri 2 Hlhdad Uchvj finhaj hc fvkhli hdk Uchvjohki fvhd Obf nhkaOU nv vaji Kjvhtd; U sghljL ofv nhn U 'tj: hdk vaji fvhd hUgdk fhv nv nUvi‌ ;hvakhsd hvan U nv nhka'hi ugUl Pca;d jfvdc vhi‌hknhcd oUhin an.

تصویر خبر
رشته-ترافیک-و-سلامت-دانشجو-می-پذیرد