چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 08:51

به فروشنده مجرب خانم جهت کار در مانتو فروشی در کرج نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس ... نوشته استخدام فروشنده خانم جهت کار در مانتو فروشی – کرج اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fi tvUakni lOvf ohkl Oij ;hv nv lhkjU tvUad nv ;vO kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv jlhs ... kUaji hsjonhl tvUakni ohkl Oij ;hv nv lhkjU tvUad – ;vO hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl tvUakni ohkl Oij ;hv nv lhkjU tvUad – ;vO fi tvUakni lOvf ohkl Oij ;hv nv lhkjU tvUad nv ;vO kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv jlhs ... kUaji hsjonhl tvUakni ohkl Oij ;hv nv lhkjU tvUad – ;vO hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-فروشنده-خانم-جهت-کار-در-مانتو-فروشی---کرج