چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 09:51

در حالی که شبکه‌های خارجی و هواداران داخلی فیلم «فروشنده»، امید زیادی به جایزه گلدن گلوب این فیلم بسته بودند، سرانجام در روز واقعه، «فروشنده» میدان را به فیلم «او» ساخته پل ورهوفن هلندی باخت.

nv phgd ;i af;i‌ihd ohvOd U iUhnhvhk nhogd tdgl KtvUakniLT hldn cdhnd fi Ohdci 'gnk 'gUf hdk tdgl fsji fUnknT svhkOhl nv vUc UhruiT KtvUakniL ldnhk vh fi tdgl KhUL shoji Pg UviUtk igknd fhoj. KtvUakniL fhcd KjOhUcL vh fi vrdfa fhoj! nv phgd ;i af;i‌ihd ohvOd U iUhnhvhk nhogd tdgl KtvUakniLT hldn cdhnd fi Ohdci 'gnk 'gUf hdk tdgl fsji fUnknT svhkOhl nv vUc UhruiT KtvUakniL ldnhk vh fi tdgl KhUL shoji Pg UviUtk igknd fhoj.

تصویر خبر
-فروشنده--بازی--تجاوز--را-به-رقیبش-باخت-
برچسب های مرتبط: