چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 11:02

کمپینی در اردن با اعتراض به توزیع جزوه درسی که در آن ابن سینا، دانشمند بلند آوازه ایرانی تکفیر شده است، از وزارت آموزش و پرورش این کشور خواست از انتشار افکار وهابی در بین جوانان جلوگیری کند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

;lPdkd nv hvnk fh hujvhq fi jUcdu OcUi nvsd ;i nv Hk hfk sdkhT nhkalkn fgkn HUhci hdvhkd j;tdv ani hsjT hc Uchvj HlUca U PvUva hdk ;aUv oUhsj hc hkjahv ht;hv Uihfd nv fdk OUhkhk OgU'dvd ;kn. ;htv oUhknk hfk sdkh wnhd nhka HlUchk vh nv HUvn! ;lPdkd nv hvnk fh hujvhq fi jUcdu OcUi nvsd ;i nv Hk hfk sdkhT nhkalkn fgkn HUhci hdvhkd j;tdv ani hsjT hc Uchvj HlUca U PvUva hdk ;aUv oUhsj hc hkjahv ht;hv Uihfd nv fdk OUhkhk OgU'dvd ;kn.

تصویر خبر
کافر-خواندن-ابن-سینا-صدای-دانش-آموزان-را-در-آورد-
برچسب های مرتبط: