چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 12:05

بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود، رشد اقتصادی ایران در سال 2016 را 4.6 درصد اعلام و رشد اقتصادی 5.2 درصدی را برای ایران در سال 2017 پیش‌بینی کرد.

fhk; Oihkd nv Ondnjvdk 'chva oUnT van hrjwhnd hdvhk nv shg 2016 vh 4.6 nvwn hughl U van hrjwhnd 5.2 nvwnd vh fvhd hdvhk nv shg 2017 Pda‌fdkd ;vn. van4.6nvwnd hrjwhn hdvhk nv shg 2016 fhk; Oihkd nv Ondnjvdk 'chva oUnT van hrjwhnd hdvhk nv shg 2016 vh 4.6 nvwn hughl U van hrjwhnd 5.2 nvwnd vh fvhd hdvhk nv shg 2017 Pda‌fdkd ;vn.

تصویر خبر
رشد4-6درصدی-اقتصاد-ایران-در-سال-2016