چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 12:48

هاشمی رفسنجانی، دو داغ بر دل دشمنان گذاشت؛ اول با تحمل شکنجه‌های سخت و طاقت فرسایی که در زندان‌های رژیم ستم‌شاهی دید و «نه» گفتن به خواسته‌های ساواک و دوم با صبر در برابر فشارهای بدخواهان که با دروغ و تهمت و هتاکی و تخریب می‌خواستند او را از انقلاب و نظام جمهوری اسلامی جدا کنند ولی آنها را ناکام گذاشت.

ihald vtskOhkdT nU nhy fv ng nalkhk 'bhajY hUg fh jplg a;kOi‌ihd soj U xhrj tvshdd ;i nv cknhk‌ihd vCdl sjl‌ahid ndn U KkiL 'tjk fi oUhsji‌ihd shUh; U nUl fh wfv nv fvhfv tahvihd fnoUhihk ;i fh nvUy U jilj U ijh;d U jovdf ld‌oUhsjkn hU vh hc hkrghf U kzhl OliUvd hsghld Onh ;kkn Ugd Hkih vh kh;hl 'bhaj. nU nhyd ;i Hdj‌hggi ihald fv ng nalkhk 'bhaj ihald vtskOhkdT nU nhy fv ng nalkhk 'bhajY hUg fh jplg a;kOi‌ihd soj U xhrj tvshdd ;i nv cknhk‌ihd vCdl sjl‌ahid ndn U KkiL 'tjk fi oUhsji‌ihd shUh; U nUl fh wfv nv fvhfv tahvihd fnoUhihk ;i fh nvUy U jilj U ijh;d U jovdf ld‌oUhsjkn hU vh hc hkrghf U kzhl OliUvd hsghld Onh ;kkn Ugd Hkih vh kh;hl 'bhaj.

تصویر خبر
دو-داغی-که-آیت-الله-هاشمی-بر-دل-دشمنان-گذاشت