چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 13:10

در پی انتشار خبری مبنی بر قتل محمود طالبی ملقب به شاه مازندران در زندان، دادستان بابل این خبر را تکذیب کرد.

nv Pd hkjahv ofvd lfkd fv rjg lplUn xhgfd lgrf fi ahi lhcknvhk nv cknhkT nhnsjhk fhfg hdk ofv vh j;bdf ;vn. rjg avUv luvUt fi Kahi lhcknvhkL nv cknhk j;bdf an nv Pd hkjahv ofvd lfkd fv rjg lplUn xhgfd lgrf fi ahi lhcknvhk nv cknhkT nhnsjhk fhfg hdk ofv vh j;bdf ;vn.

تصویر خبر
قتل-شرور-معروف-به--شاه-مازندران--در-زندان-تکذیب-شد
برچسب های مرتبط: