چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 13:23

در حالی که مردم در پایان هر ماه نگران حذف شدن از لیست دریافت یارانه هستند که وزیر کار خبر از ارسال پیامک برای قطع یارانه پردرآمدها و امکان اعتراض برای خانوارها داده که در ماه‌های آینده خانوارهایی که پیامک دریافت کنند از لیست حذف خواهند شد.

nv phgd ;i lvnl nv Phdhk iv lhi k'vhk pbt ank hc gdsj nvdhtj dhvhki isjkn ;i Ucdv ;hv ofv hc hvshg Pdhl; fvhd rxu dhvhki PvnvHlnih U hl;hk hujvhq fvhd ohkUhvih nhni ;i nv lhi‌ihd Hdkni ohkUhvihdd ;i Pdhl; nvdhtj ;kkn hc gdsj pbt oUhikn an. pbt an'hk dhvhki laow ankn nv phgd ;i lvnl nv Phdhk iv lhi k'vhk pbt ank hc gdsj nvdhtj dhvhki isjkn ;i Ucdv ;hv ofv hc hvshg Pdhl; fvhd rxu dhvhki PvnvHlnih U hl;hk hujvhq fvhd ohkUhvih nhni ;i nv lhi‌ihd Hdkni ohkUhvihdd ;i Pdhl; nvdhtj ;kkn hc gdsj pbt oUhikn an.

تصویر خبر
حذف-شدگان-یارانه-مشخص-شدند
برچسب های مرتبط: