چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 13:40

هر نیرویی که به منطقه عملیاتی در سوریه می آید، باید دل شیر داشته باشد. حضور در عملیات خانطومان نیز از این امر مستثنی نبود؛ کسانی که به قول خودشان از لات و لوت ها بودند، در صحنه جا زدند و کسانی که ماندند، فقط ایمانشان آن ها را نگه داشت.

در حال دریافت متن کامل خبر...

iv kdvUdd ;i fi lkxri ulgdhjd nv sUvdi ld HdnT fhdn ng adv nhaji fhan. pqUv nv ulgdhj ohkxUlhk kdc hc hdk hlv lsjekd kfUnY ;shkd ;i fi rUg oUnahk hc ghj U gUj ih fUnknT nv wpki Oh cnkn U ;shkd ;i lhknknT trx hdlhkahk Hk ih vh k'i nhaj. ohkxUlhk rvfhkd OUshcd an/ hovhOd‌ih nv KhgohgndiL ;l HUvnkn iv kdvUdd ;i fi lkxri ulgdhjd nv sUvdi ld HdnT fhdn ng adv nhaji fhan. pqUv nv ulgdhj ohkxUlhk kdc hc hdk hlv lsjekd kfUnY ;shkd ;i fi rUg oUnahk hc ghj U gUj ih fUnknT nv wpki Oh cnkn U ;shkd ;i lhknknT trx hdlhkahk Hk ih vh k'i nhaj.

تصویر خبر
خانطومان-قربانی-جوسازی-شد--اخراجی-ها-در--الخالدیه--کم-آوردند
برچسب های مرتبط: