چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 13:44

مدیرعامل بانک ملی ایران با حضور در جمع روسای پیشین اداره کل سرمایه انسانی با تاکید بر ضرورت احترام و تکریم پیشکسوتان و همکاران قدیمی گفت: یکی از ارکان مهم بانک ملی ایران، فرهنگ احترام به پیشکسوتان است که به بانک برکت می‌بخشد.

lndvuhlg fhk; lgd hdvhk fh pqUv nv Olu vUshd Pdadk hnhvi ;g svlhdi hkshkd fh jh;dn fv qvUvj hpjvhl U j;vdl Pda;sUjhk U il;hvhk rndld 'tj: d;d hc hv;hk lil fhk; lgd hdvhkT tvik' hpjvhl fi Pda;sUjhk hsj ;i fi fhk; fv;j ld‌foan. tvik' hpjvhl fi Pda;sUjhk hc hv;hk lil fhk; lgd hdvhk hsj lndvuhlg fhk; lgd hdvhk fh pqUv nv Olu vUshd Pdadk hnhvi ;g svlhdi hkshkd fh jh;dn fv qvUvj hpjvhl U j;vdl Pda;sUjhk U il;hvhk rndld 'tj: d;d hc hv;hk lil fhk; lgd hdvhkT tvik' hpjvhl fi Pda;sUjhk hsj ;i fi fhk; fv;j ld‌foan.

تصویر خبر
فرهنگ-احترام-به-پیشکسوتان-از-ارکان-مهم-بانک-ملی-ایران-است
برچسب های مرتبط: