چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 13:49

مقاله پژوهشگران گروه مطالعات شهری معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی البرز پیرامون «پیش بینی رشد شهر با استفاده از مدل سلولار اتوماتا - زنجیره مارکوف» در مجلهBulletin de la Société Royale des Sciences de Liège چاپ و منتشر شد.

lrhgi PCUia'vhk 'vUi lxhguhj aivd luhUkj PCUiad Oihn nhka'hid hgfvc PdvhlUk KPda fdkd van aiv fh hsjthni hc lng sgUghv hjUlhjh - ckOdvi lhv;UtL nv lOgiBulletin de la Société vXhgoyale des Sciences de Liège IhP U lkjav an. lrhgi PCUia'vhk Oihn nhka'hid hgfvc nv ISI klhdi an lrhgi PCUia'vhk 'vUi lxhguhj aivd luhUkj PCUiad Oihn nhka'hid hgfvc PdvhlUk KPda fdkd van aiv fh hsjthni hc lng sgUghv hjUlhjh - ckOdvi lhv;UtL nv lOgiBulletin de la Société vXhgoyale des Sciences de Liège IhP U lkjav an.

تصویر خبر
مقاله-پژوهشگران-جهاد-دانشگاهی-البرز-در-ISI-نمایه-شد
برچسب های مرتبط: