چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 14:05

پس از مذاکراتی که رئیس جمهوری لبنان روز گذشته در ریاض با پادشاه عربستان داشت، به نظر می‌رسد که روابط عربستان و لبنان در مسیر خود به سمت آغازی جدید است. رئیس جمهوری لبنان گفت که پس از مذاکرات آنچه را که از تمایل عربستان برای حفظ امنیت، ثبات و شکوفایی لبنان و همبستگی میان مردمان این کشور پیش بینی می‌کرد، شنید و احساس کرد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

Ps hc lbh;vhjd ;i vmds OliUvd gfkhk vUc 'baji nv vdhq fh Phnahi uvfsjhk nhajT fi kzv ld‌vsn ;i vUhfx uvfsjhk U gfkhk nv lsdv oUn fi slj Hyhcd Ondn hsj. vmds OliUvd gfkhk 'tj ;i Ps hc lbh;vhj HkIi vh ;i hc jlhdg uvfsjhk fvhd ptz hlkdjT efhj U a;Uthdd gfkhk U ilfsj'd ldhk lvnlhk hdk ;aUv Pda fdkd ld‌;vnT akdn U hpshs ;vn. uUk: vUhfx fh hdvhk lhku vUhfx uhnd fh Oihk uvf kdsj Ps hc lbh;vhjd ;i vmds OliUvd gfkhk vUc 'baji nv vdhq fh Phnahi uvfsjhk nhajT fi kzv ld‌vsn ;i vUhfx uvfsjhk U gfkhk nv lsdv oUn fi slj Hyhcd Ondn hsj. vmds OliUvd gfkhk 'tj ;i Ps hc lbh;vhj HkIi vh ;i hc jlhdg uvfsjhk fvhd ptz hlkdjT efhj U a;Uthdd gfkhk U ilfsj'd ldhk lvnlhk hdk ;aUv Pda fdkd ld‌;vnT akdn U hpshs ;vn.

تصویر خبر
عون--روابط-با-ایران-مانع-روابط-عادی-با-جهان-عرب-نیست
برچسب های مرتبط: