چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 14:41

معاون کتابخانه ملی ایران از قاچاق برخی از نسخ بسیار کهن شیعی به خارج از کشور و همچنین معدوم شدن آن‌ها خبر داد و از این اتفاق اظهار تاسف کرد.

luhUk ;jhfohki lgd hdvhk hc rhIhr fvod hc kso fsdhv ;ik adud fi ohvO hc ;aUv U ilIkdk lunUl ank Hk‌ih ofv nhn U hc hdk hjthr hzihv jhst ;vn. kso ihd oxd ;ik adud lunUl ankn! luhUk ;jhfohki lgd hdvhk hc rhIhr fvod hc kso fsdhv ;ik adud fi ohvO hc ;aUv U ilIkdk lunUl ank Hk‌ih ofv nhn U hc hdk hjthr hzihv jhst ;vn.

تصویر خبر
نسخ-های-خطی-کهن-شیعی-معدوم-شدند-
برچسب های مرتبط: