چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 15:10

گلشنی، رئیس گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف گفت: مرحوم شریعتمداری فردی متشرع، باتقوا و سلیم النفس بود.

در حال دریافت متن کامل خبر...

'gakdT vmds 'vUi tgsti ugl nhka'hi wkujd avdt 'tj: lvpUl avdujlnhvd tvnd ljavuT fhjrUh U sgdl hgkts fUn. avdujlnhvdT tvnd ljavuT fhjrUh U sgdl hgkts fUn 'gakdT vmds 'vUi tgsti ugl nhka'hi wkujd avdt 'tj: lvpUl avdujlnhvd tvnd ljavuT fhjrUh U sgdl hgkts fUn.

تصویر خبر
شریعتمداری--فردی-متشرع--باتقوا-و-سلیم-النفس-بود
برچسب های مرتبط: