چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 15:19

حجت الاسلام محمدی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: وقف متعلق به مدیران گذشته، حال و آینده اوقاف نیست و به مردم تعلق دارد و هیچ کس نباید مانع این امر خیر شود.

در حال دریافت متن کامل خبر...

pOj hghsghl lplndT vmds shclhk hUrht U hlUv odvdi 'tj: Urt ljugr fi lndvhk 'bajiT phg U Hdkni hUrht kdsj U fi lvnl jugr nhvn U idI ;s kfhdn lhku hdk hlv odv aUn. Urt fi lvnl jugr nhvn U idI ;s kfhdn lhku hdk hlv odv aUn pOj hghsghl lplndT vmds shclhk hUrht U hlUv odvdi 'tj: Urt ljugr fi lndvhk 'bajiT phg U Hdkni hUrht kdsj U fi lvnl jugr nhvn U idI ;s kfhdn lhku hdk hlv odv aUn.

تصویر خبر
وقف-به-مردم-تعلق-دارد-و-هیچ-کس-نباید-مانع-این-امر-خیر-شود