چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 15:47

سینماپرس : «مسعود جعفری جوزانی» در تازه ترین فیلمش به موضوع خون های آلوده وارداتی به کشوری می پرازد که پیش از آن ایدز در آن وجود نداشت، موضوعی که می تواند دوباره تلنگری جدی را به مسئولان کشور برای توجه بیشتر به این مسئله یادآوری کند. جوزانی همواره در آثاری که کارگردانی کرده است نشان داده که براساس نیاز کشورش به موضوعات فراموش شده و مهمی که تبدیل به حلقه مفقوده شده واکنش های جدی با زبان سینما داشت

در حال دریافت متن کامل خبر...

sdklhPvs : KlsuUn Outvd OUchkdL nv jhci jvdk tdgla fi lUqUu oUk ihd HgUni Uhvnhjd fi ;aUvd ld Pvhcn ;i Pda hc Hk hdnc nv Hk UOUn knhajT lUqUud ;i ld jUhkn nUfhvi jgk'vd Ond vh fi lsmUghk ;aUv fvhd jUOi fdajv fi hdk lsmgi dhnHUvd ;kn. OUchkd ilUhvi nv Hehvd ;i ;hv'vnhkd ;vni hsj kahk nhni ;i fvhshs kdhc ;aUva fi lUqUuhj tvhlUa ani U lild ;i jfndg fi pgri ltrUni ani Uh;ka ihd Ond fh cfhk sdklh nhaj tdgl/ Paj wpki tdgl sdklhddKPaj ndUhv s;UjL sdklhPvs : KlsuUn Outvd OUchkdL nv jhci jvdk tdgla fi lUqUu oUk ihd HgUni Uhvnhjd fi ;aUvd ld Pvhcn ;i Pda hc Hk hdnc nv Hk UOUn knhajT lUqUud ;i ld jUhkn nUfhvi jgk'vd Ond vh fi lsmUghk ;aUv fvhd jUOi fdajv fi hdk lsmgi dhnHUvd ;kn. OUchkd ilUhvi nv Hehvd ;i ;hv'vnhkd ;vni hsj kahk nhni ;i fvhshs kdhc ;aUva fi lUqUuhj tvhlUa ani U lild ;i jfndg fi pgri ltrUni ani Uh;ka ihd Ond fh cfhk sdklh nhaj

تصویر خبر
فیلم--پشت-صحنه-فیلم-سینمایی-پشت-دیوار-سکوت-
برچسب های مرتبط: