چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 15:51

اولین موزه زیر آب اروپا در آب های جزیره لانزاروته، یکی از جزایر واقع در اقیانوس اطلس شروع به کار کرد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

hUgdk lUci cdv Hf hvUPh nv Hf ihd Ocdvi ghkchvUjiT d;d hc Ochdv Uhru nv hrdhkUs hxgs avUu fi ;hv ;vn. hUgdk lUci cdv Hf hvUPh‎ hUgdk lUci cdv Hf hvUPh nv Hf ihd Ocdvi ghkchvUjiT d;d hc Ochdv Uhru nv hrdhkUs hxgs avUu fi ;hv ;vn.

تصویر خبر
اولین-موزه-زیر-آب-اروپا-
برچسب های مرتبط: