چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 15:57

نشست گزارش علمی سفر خسرو باقری با عنوان نسبت فرهنگ و عاملیت آدمی، بررسی تطبیقی پراگماتیسم و اسلام شنبه ۲۵ دی ماه برگزار می شود.

در حال دریافت متن کامل خبر...

kasj 'chva ugld stv osvU fhrvd fh ukUhk ksfj tvik' U uhlgdj HnldT fvvsd jxfdrd Pvh'lhjdsl U hsghl akfi ۲۵ nd lhi fv'chv ld aUn. kasj Kfvvsd jxfdrd Pvh'lhjdsl U hsghlL fv'chv ld aUn kasj 'chva ugld stv osvU fhrvd fh ukUhk ksfj tvik' U uhlgdj HnldT fvvsd jxfdrd Pvh'lhjdsl U hsghl akfi ۲۵ nd lhi fv'chv ld aUn.

تصویر خبر
نشست--بررسی-تطبیقی-پراگماتیسم-و-اسلام--برگزار-می-شود
برچسب های مرتبط: