چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 16:00

مدیر باشگاه روستوف تایید کرد این باشگاه پیشنهاد خوبی برای آزمون از یک تیم خوب اروپایی دریافت کرده است.

lndv fha'hi vUsjUt jhddn ;vn hdk fha'hi Pdakihn oUfd fvhd HclUk hc d; jdl oUf hvUPhdd nvdhtj ;vni hsj. lndv vUsjUt: HclUk Pdakihn odgd oUfd hc hvUPh nhvn lndv fha'hi vUsjUt jhddn ;vn hdk fha'hi Pdakihn oUfd fvhd HclUk hc d; jdl oUf hvUPhdd nvdhtj ;vni hsj.

تصویر خبر
مدیر-روستوف--آزمون-پیشنهاد-خیلی-خوبی-از-اروپا-دارد
برچسب های مرتبط: