چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 16:18

سرهنگ نجف حمیدزاده گفت: دانشجویان مقاطع مختلف دانشگاهی که در سنوات اولیه تحصیلی موفق به فراغت از تحصیل نشده‌اند، درصورت تصویب کمیسیون موارد خاص دانشگاه، می‌توانند حداکثر به مدت یک سال از سنوات ارفاقی استفاده کنند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

svik' kOt pldnchni 'tj: nhkaOUdhk lrhxu lojgt nhka'hid ;i nv skUhj hUgdi jpwdgd lUtr fi tvhyj hc jpwdg kani‌hknT nvwUvj jwUdf ;ldsdUk lUhvn ohw nhka'hiT ld‌jUhkkn pnh;ev fi lnj d; shg hc skUhj hvthrd hsjthni ;kkn. avhdx fivi lknd hc skUhj hvthrd fvhd nhkaOUdhk svik' kOt pldnchni 'tj: nhkaOUdhk lrhxu lojgt nhka'hid ;i nv skUhj hUgdi jpwdgd lUtr fi tvhyj hc jpwdg kani‌hknT nvwUvj jwUdf ;ldsdUk lUhvn ohw nhka'hiT ld‌jUhkkn pnh;ev fi lnj d; shg hc skUhj hvthrd hsjthni ;kkn.

تصویر خبر
شرایط-بهره-مندی-از-سنوات-ارفاقی-برای-دانشجویان
برچسب های مرتبط: