چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 16:19

نیروهای رژیم آل‌خلیفه برای متفرق کردن دانش‌آموزان نوجوانی که پس از امتحانشان دور هم جمع شده بودند، از گاز اشک‌آور استفاده و یک دانش‌آموز را به شدت مجروح کردند.

kdvUihd vCdl Hg‌ogdti fvhd ljtvr ;vnk nhka‌HlUchk kUOUhkd ;i Ps hc hljphkahk nUv il Olu ani fUnknT hc 'hc ha;‌HUv hsjthni U d; nhka‌HlUc vh fi anj lOvUp ;vnkn. hsjrfhg hc nhka‌HlUchk fpvdkd fh 'hc ha;‌HUv kdvUihd vCdl Hg‌ogdti fvhd ljtvr ;vnk nhka‌HlUchk kUOUhkd ;i Ps hc hljphkahk nUv il Olu ani fUnknT hc 'hc ha;‌HUv hsjthni U d; nhka‌HlUc vh fi anj lOvUp ;vnkn.

تصویر خبر
استقبال-از-دانش-آموزان-بحرینی-با-گاز-اشک-آور