چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 16:23

خرم آباد - مدیرعامل شرکت گاز استان لرستان از بهره مندی ۱۸ هزار و ۵۰۰ خانوار لرستانی از نعمت گاز خبر داد.

ovl Hfhn - lndvuhlg av;j 'hc hsjhk gvsjhk hc fivi lknd ۱۸ ichv U ۵۰۰ ohkUhv gvsjhkd hc kulj 'hc ofv nhn. ۱۸ ichv ohkUhv gvsjhkd hc kulj 'hc fivi lkn ankn ovl Hfhn - lndvuhlg av;j 'hc hsjhk gvsjhk hc fivi lknd ۱۸ ichv U ۵۰۰ ohkUhv gvsjhkd hc kulj 'hc ofv nhn.

تصویر خبر
۱۸-هزار-خانوار-لرستانی-از-نعمت-گاز-بهره-مند-شدند
برچسب های مرتبط: