چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 16:54

مردم روز ۹ ژانویه (۲۰ دی) ۲۰۱۷ در میدان سرخ با کلیسای سنت بازیل در مرکز و آرامگاه‌ لنین در راست در مسکو پایتخت روسیه که مهی سرد آن را پوشانده است، قدم می‌زنند. دمای شهر به منهای ۲۱ درچه سلسیوس سقوط کرده است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

lvnl vUc ۹ ChkUdi (۲۰ nd) ۲۰۱۷ nv ldnhk svo fh ;gdshd skj fhcdg nv lv;c U Hvhl'hi‌ gkdk nv vhsj nv ls;U Phdjoj vUsdi ;i lid svn Hk vh PUahkni hsjT rnl ld‌ckkn. nlhd aiv fi lkihd ۲۱ nvIi sgsdUs srUx ;vni hsj. clsjhk ls;U lvnl vUc ۹ ChkUdi (۲۰ nd) ۲۰۱۷ nv ldnhk svo fh ;gdshd skj fhcdg nv lv;c U Hvhl'hi‌ gkdk nv vhsj nv ls;U Phdjoj vUsdi ;i lid svn Hk vh PUahkni hsjT rnl ld‌ckkn. nlhd aiv fi lkihd ۲۱ nvIi sgsdUs srUx ;vni hsj.

تصویر خبر
زمستان-مسکو
برچسب های مرتبط: