چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 17:05

افتتاح همزمان 1000 تخت جدید روانپزشکی در سراسر کشور با حضور وزیر بهداشت در خوزستان انجام خواهد شد.

htjjhp ilclhk 1000 joj Ondn vUhkPca;d nv svhsv ;aUv fh pqUv Ucdv finhaj nv oUcsjhk hkOhl oUhin an. 1000 joj Ondn vUhkPca;d nv svhsv ;aUv htjjhp ld aUn htjjhp ilclhk 1000 joj Ondn vUhkPca;d nv svhsv ;aUv fh pqUv Ucdv finhaj nv oUcsjhk hkOhl oUhin an.

تصویر خبر
1000-تخت-جدید-روانپزشکی-در-سراسر-کشور-افتتاح-می-شود