چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 17:20

قویترین مرد پارالمپین جهان و دارنده مدال طلای فوق سنگین بازیهای پارالمپیک ۲۰۱۶ ریو و ۲۰۱۲ لندن، کاندید دریافت نشان و جایزه جهانی لاروس شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

rUdjvdk lvn PhvhglPdk Oihk U nhvkni lnhg xghd tUr sk'dk fhcdihd PhvhglPd; ۲۰۱۶ vdU U ۲۰۱۲ gknkT ;hkndn nvdhtj kahk U Ohdci Oihkd ghvUs an. sdhlkn vplhk khlcn nvdhtj Ohdci Oihkd ghvUs an rUdjvdk lvn PhvhglPdk Oihk U nhvkni lnhg xghd tUr sk'dk fhcdihd PhvhglPd; ۲۰۱۶ vdU U ۲۰۱۲ gknkT ;hkndn nvdhtj kahk U Ohdci Oihkd ghvUs an.

تصویر خبر
سیامند-رحمان-نامزد-دریافت-جایزه-جهانی-لاروس-شد