چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 17:23

علی شریعتمداری چهره ماندگار علمی کشور و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی بود که روز دوشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵ و در سن ۹۳ سالگی در شهر شیراز دار فانی را وداع گفت. وی از همان ابتدای تشکیل نظام جمهوری اسلامی حضور در سمت های مهم و حساسی مانند عضویت در ستاد و شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، ریاست گروه برنامه‌ریزی درسی رشته‌ های علوم انسانی و ... را در کارنامه خود دارد.

ugd avdujlnhvd Iivi lhkn'hv ugld ;aUv U uqU aUvhd uhgd hkrghf tvik'd fUn ;i vUc nUakfi ۲۰ nd ۱۳۹۵ U nv sk ۹۳ shg'd nv aiv advhc nhv thkd vh Unhu 'tj. Ud hc ilhk hfjnhd ja;dg kzhl OliUvd hsghld pqUv nv slj ihd lil U pshsd lhkkn uqUdj nv sjhn U aUvhd uhgd hkrghf tvik'dT Uchvj tvik' U HlUca uhgd T vdhsj 'vUi fvkhli‌vdcd nvsd vaji‌ ihd ugUl hkshkd U ... vh nv ;hvkhli oUn nhvn. UdnmU / jhvdoIi‌hd fv ckn'd n;jv ugd avdujlnhvd ugd avdujlnhvd Iivi lhkn'hv ugld ;aUv U uqU aUvhd uhgd hkrghf tvik'd fUn ;i vUc nUakfi ۲۰ nd ۱۳۹۵ U nv sk ۹۳ shg'd nv aiv advhc nhv thkd vh Unhu 'tj. Ud hc ilhk hfjnhd ja;dg kzhl OliUvd hsghld pqUv nv slj ihd lil U pshsd lhkkn uqUdj nv sjhn U aUvhd uhgd hkrghf tvik'dT Uchvj tvik' U HlUca uhgd T vdhsj 'vUi fvkhli‌vdcd nvsd vaji‌ ihd ugUl hkshkd U ... vh nv ;hvkhli oUn nhvn.