چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 17:56

فدراسیون سه گانه در واکنش به صحبت های عزیز شلال نژاد که اعلام کرد از سمت دبیری فدراسیون استعفا نداده است ، گفت: او از ابتدای سال جاری پس از استفاده از ۵ روز مرخصی دیگر به فدراسیون مراجعت نکرده است .

tnvhsdUk si 'hki nv Uh;ka fi wpfj ihd ucdc aghg kChn ;i hughl ;vn hc slj nfdvd tnvhsdUk hsjuth knhni hsj T 'tj: hU hc hfjnhd shg Ohvd Ps hc hsjthni hc ۵ vUc lvowd nd'v fi tnvhsdUk lvhOuj k;vni hsj . Phso tnvhsdUk si 'hki fi hzihvj nfdv shfr tnvhsdUk si 'hki nv Uh;ka fi wpfj ihd ucdc aghg kChn ;i hughl ;vn hc slj nfdvd tnvhsdUk hsjuth knhni hsj T 'tj: hU hc hfjnhd shg Ohvd Ps hc hsjthni hc ۵ vUc lvowd nd'v fi tnvhsdUk lvhOuj k;vni hsj .

تصویر خبر
پاسخ-فدراسیون-سه-گانه-به-اظهارت-دبیر-سابق
برچسب های مرتبط: