چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 19:11

مدیرعامل سازمان آتش نشانی ایلام گفت: صدای مهیب در ایلام ناشی از انفجار سیلندر در محله جمهوری بوده است.

lndvuhlg shclhk Hja kahkd hdghl 'tj: wnhd lidf nv hdghl khad hc hktOhv sdgknv nv lpgi OliUvd fUni hsj. wnhd lidf nv hdghl khad hc Ii Idcd fUn? lndvuhlg shclhk Hja kahkd hdghl 'tj: wnhd lidf nv hdghl khad hc hktOhv sdgknv nv lpgi OliUvd fUni hsj.

تصویر خبر
صدای-مهیب-در-ایلام-ناشی-از-چه-چیزی-بود-