چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 19:17

تصویری از فرامرز قریبیان، جهانگیر الماسى و مختار سائقى، ٣٢سال پیش در پشت صحنه فیلم سینمایى ‎"ریشه در خون" ساخته سیروس الوند:

در حال دریافت متن کامل خبر...

jwUdvd hc tvhlvc rvdfdhkT Oihk'dv hglhsى U lojhv shmrىT ٣٢shg Pda nv Paj wpki tdgl sdklhdى ‎"vdai nv oUk" shoji sdvUs hgUkn: rvdfdhk U hglhsd nv Paj‌wpki tdgl vdai nv oUk jwUdvd hc tvhlvc rvdfdhkT Oihk'dv hglhsى U lojhv shmrىT ٣٢shg Pda nv Paj wpki tdgl sdklhdى ‎"vdai nv oUk" shoji sdvUs hgUkn:

تصویر خبر
قریبیان-و-الماسی-در-پشت-صحنه-فیلم-ریشه-در-خون