چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 20:11

اگر بعد از سالها که تصمیم نداشته ای ازدواج کنی در سن بالا به فکر ازدواج بیفتی، ضررهای غیرقابل جبرانی متوجه تو خواهد بود.

h'v fun hc shgih ;i jwldl knhaji hd hcnUhO ;kd nv sk fhgh fi t;v hcnUhO fdtjdT qvvihd ydvrhfg Ofvhkd ljUOi jU oUhin fUn. qvvihd hcnUhO k;vnk h'v fun hc shgih ;i jwldl knhaji hd hcnUhO ;kd nv sk fhgh fi t;v hcnUhO fdtjdT qvvihd ydvrhfg Ofvhkd ljUOi jU oUhin fUn.

تصویر خبر
ضررهای-ازدواج-نکردن