چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 20:11

اگر بعد از سالها که تصمیم نداشته ای ازدواج کنی در سن بالا به فکر ازدواج بیفتی، ضررهای غیرقابل جبرانی متوجه تو خواهد بود.

در حال دریافت متن کامل خبر...

h'v fun hc shgih ;i jwldl knhaji hd hcnUhO ;kd nv sk fhgh fi t;v hcnUhO fdtjdT qvvihd ydvrhfg Ofvhkd ljUOi jU oUhin fUn. qvvihd hcnUhO k;vnk h'v fun hc shgih ;i jwldl knhaji hd hcnUhO ;kd nv sk fhgh fi t;v hcnUhO fdtjdT qvvihd ydvrhfg Ofvhkd ljUOi jU oUhin fUn.

تصویر خبر
ضررهای-ازدواج-نکردن