چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 20:22

به گفته محققان دانستن دو یا چند زبان، در مقایسه با کسانی که چنین دانشی ندارند، موجب حفظ بیشتر قدرت مغز با افزایش سن می شود.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fi 'tji lprrhk nhksjk nU dh Ikn cfhkT nv lrhdsi fh ;shkd ;i Ikdk nhkad knhvknT lUOf ptz fdajv rnvj lyc fh htchda sk ld aUn. jsgx fv nU cfhk hc fvUc cUhg urg Pda'dvd ld‌;kn fi 'tji lprrhk nhksjk nU dh Ikn cfhkT nv lrhdsi fh ;shkd ;i Ikdk nhkad knhvknT lUOf ptz fdajv rnvj lyc fh htchda sk ld aUn.

تصویر خبر
تسلط-بر-دو-زبان-از-بروز-زوال-عقل-پیشگیری-می-کند