چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 20:29

زنی هشت سال را در فرودگاه بین المللی سنگاپور گذراند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

ckd iaj shg vh nv tvUn'hi fdk hglggd sk'hPUv 'bvhkn. ckd iaj shg vh nv tvUn'hi 'bvhkn ckd iaj shg vh nv tvUn'hi fdk hglggd sk'hPUv 'bvhkn.

تصویر خبر
زنی-هشت-سال-را-در-فرودگاه-گذراند
برچسب های مرتبط: