چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 20:50

هفته شوراهای آموزش و پرورش از 24 دی ماه آغاز می شود و بر این اساس، روزشمار این هفته اعلام شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

itji aUvhihd HlUca U PvUva hc 24 nd lhi Hyhc ld aUn U fv hdk hshsT vUcalhv hdk itji hughl an. vUcalhv itji aUvhihd HlUca U PvUva hughl an itji aUvhihd HlUca U PvUva hc 24 nd lhi Hyhc ld aUn U fv hdk hshsT vUcalhv hdk itji hughl an.

تصویر خبر
روزشمار-هفته-شوراهای-آموزش-و-پرورش-اعلام-شد
برچسب های مرتبط: