چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 20:57

نماینده مردم زاهدان در مجلس درخصوص مشکل آلودگی هوای کلانشهرها، گفت: مشکل نداشتن قانون و نیاز به قانون‌گذاری نیست، دولت باید به وظیفه خود عمل کند که نمی‌کند.

klhdkni lvnl chinhk nv lOgs nvowUw la;g HgUn'd iUhd ;ghkaivihT 'tj: la;g knhajk rhkUk U kdhc fi rhkUk‌'bhvd kdsjT nUgj fhdn fi Uzdti oUn ulg ;kn ;i kld‌;kn. la;g HgUn'd iUh knhajk rhkUk kdsjT nUgj fi Uzhdt oUn ulg kld‌;kn klhdkni lvnl chinhk nv lOgs nvowUw la;g HgUn'd iUhd ;ghkaivihT 'tj: la;g knhajk rhkUk U kdhc fi rhkUk‌'bhvd kdsjT nUgj fhdn fi Uzdti oUn ulg ;kn ;i kld‌;kn.

تصویر خبر
مشکل-آلودگی-هوا-نداشتن-قانون-نیست--دولت-به-وظایف-خود-عمل-نمی-کند
برچسب های مرتبط: