چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 20:58

دبیرکل کانون عالی انجمن‌‌های صنفی کارگران هشدار داد نباید با ورود تکنولوژی‌های جدید کارخانه‌های داخلی ورشکسته شوند.

nfdv;g ;hkUk uhgd hkOlk‌‌ihd wktd ;hv'vhk ianhv nhn kfhdn fh UvUn j;kUgUCd‌ihd Ondn ;hvohki‌ihd nhogd Uva;sji aUkn. kfhdn fh Uhvnhj j;kUgUCd ;hvohki‌ihd nhogd Uva;sji aUkn nfdv;g ;hkUk uhgd hkOlk‌‌ihd wktd ;hv'vhk ianhv nhn kfhdn fh UvUn j;kUgUCd‌ihd Ondn ;hvohki‌ihd nhogd Uva;sji aUkn.

تصویر خبر
نباید-با-واردات-تکنولوژی-کارخانه-های-داخلی-ورشکسته-شوند