چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 21:23

کارشناس مسائل اقتصادی گفت: نفوذ ماهواره در کشور ایران به طور غیر رسمی پذیرفته شده است، در حالی که از نظر رسمی این موضوع غیر قانونی تلقی می شود.

در حال دریافت متن کامل خبر...

;hvakhs lshmg hrjwhnd 'tj: ktUb lhiUhvi nv ;aUv hdvhk fi xUv ydv vsld Pbdvtji ani hsjT nv phgd ;i hc kzv vsld hdk lUqUu ydv rhkUkd jgrd ld aUn. ktUb lhiUhvi nv hdvhk fi xUv ydv vsld Pbdvtji ani hsj ;hvakhs lshmg hrjwhnd 'tj: ktUb lhiUhvi nv ;aUv hdvhk fi xUv ydv vsld Pbdvtji ani hsjT nv phgd ;i hc kzv vsld hdk lUqUu ydv rhkUkd jgrd ld aUn.

تصویر خبر
نفوذ-ماهواره-در-ایران-به-طور-غیر-رسمی-پذیرفته-شده-است
عبارات مرتبط با نفوذ ماهواره در ایران به طور غیر رسمی پذیرفته شده است