چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 21:23

کارشناس مسائل اقتصادی گفت: نفوذ ماهواره در کشور ایران به طور غیر رسمی پذیرفته شده است، در حالی که از نظر رسمی این موضوع غیر قانونی تلقی می شود.

;hvakhs lshmg hrjwhnd 'tj: ktUb lhiUhvi nv ;aUv hdvhk fi xUv ydv vsld Pbdvtji ani hsjT nv phgd ;i hc kzv vsld hdk lUqUu ydv rhkUkd jgrd ld aUn. ktUb lhiUhvi nv hdvhk fi xUv ydv vsld Pbdvtji ani hsj ;hvakhs lshmg hrjwhnd 'tj: ktUb lhiUhvi nv ;aUv hdvhk fi xUv ydv vsld Pbdvtji ani hsjT nv phgd ;i hc kzv vsld hdk lUqUu ydv rhkUkd jgrd ld aUn.

تصویر خبر
نفوذ-ماهواره-در-ایران-به-طور-غیر-رسمی-پذیرفته-شده-است
عبارات مرتبط با نفوذ ماهواره در ایران به طور غیر رسمی پذیرفته شده است