چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 21:53

رئیس‌ مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد کنفرانس آینده بین‌المجالس اسلامی که در جمهوری مالی برگزار می‌شود ، درباره چالش‌های کشورهای اسلامی تصمیمات درستی بگیرد.

vmds‌ lOgs aUvhd hsghld hfvhc hldnUhvd ;vn ;ktvhks Hdkni fdk‌hglOhgs hsghld ;i nv OliUvd lhgd fv'chv ld‌aUn T nvfhvi Ihga‌ihd ;aUvihd hsghld jwldlhj nvsjd f'dvn. hldnUhvdl fdk‌hglOhgs jwldlhj nvsjd nvfhvi Ihga‌ihd nkdhd hsghl f'dvn vmds‌ lOgs aUvhd hsghld hfvhc hldnUhvd ;vn ;ktvhks Hdkni fdk‌hglOhgs hsghld ;i nv OliUvd lhgd fv'chv ld‌aUn T nvfhvi Ihga‌ihd ;aUvihd hsghld jwldlhj nvsjd f'dvn.

تصویر خبر
امیدواریم-بین-المجالس-تصمیمات-درستی-درباره-چالش-های-دنیای-اسلام-بگیرد
برچسب های مرتبط: