چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 21:53

آیت‌الله مکارم‌شیرازی گفت: مسئله حقوق‌های نجومی وجدان جامعه را جریحه‌دار کرده است و مردم منتظرند این مسئله به جایی برسد، ولی هنوز اقدامی نشده است.

Hdj‌hggi l;hvl‌advhcd 'tj: lsmgi prUr‌ihd kOUld UOnhk Ohlui vh Ovdpi‌nhv ;vni hsj U lvnl lkjzvkn hdk lsmgi fi Ohdd fvsnT Ugd ikUc hrnhld kani hsj. prUr‌ihd kOUld UOnhk Ohlui vh Ovdpi‌nhv ;vn Hdj‌hggi l;hvl‌advhcd 'tj: lsmgi prUr‌ihd kOUld UOnhk Ohlui vh Ovdpi‌nhv ;vni hsj U lvnl lkjzvkn hdk lsmgi fi Ohdd fvsnT Ugd ikUc hrnhld kani hsj.

تصویر خبر
حقوق-های-نجومی-وجدان-جامعه-را-جریحه-دار-کرد